Komunikat 01/05/2022 z dnia 12.02.2022

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd ZBM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 10 czerwca 2022 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umowy o współpracy w zakresie usług utrzymania i serwisowania obiektów budowlanych i instalacji technologicznych ze spółką działającą pod firmą ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego należącego do Spółki ze spółką działającą pod firmą ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

6. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

Poniżej przedstawiamy link do ogłoszenia w Internetowym Monitorze Sądowym i Ggospodarczym o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM S.A.:

https://www.imsig.pl/pozycja/2022/91/25212,ZBM_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Komunikat 01/10/2020 z dnia 22.10.2020

Zarząd spółki pod firmą ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 15:00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Komunikat 01/09/2020 z dnia 07.09.2020

Zarząd spółki pod firmą ZBM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 15:00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Komunikat 02/09/2020 z dnia 07.09.2020

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd ZBM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 września 2020 r., o godz. 14:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.

8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

10. Zamknięcie obrad

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy  archiwalne dokumenty dotyczące spółki po kliknięciu na link możecie Państwo zapoznać się z archiwalnymi informacjami na temat Spółki